Algemene voorwaarden Sluis NLP Instituut
 

Artikel 1: Definities

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Sluis NLP Instituut B.V.. (hierna te noemen: ’Sluis NLP Instituut’) en Opdrachtgever van trainingen en andere vormen van opleiding en onderwijs (hierna te noemen: ’Training’).

 2. Onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Sluis NLP Instituut een overeenkomst sluit tot het verzorgen van Trainingen, ongeacht of Opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt aan de training.

 3. Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de Training deelneemt. De Deelnemer kan ook Opdrachtgever zijn.

 4. Onder Open training wordt verstaan een door Sluis NLP instituut georganiseerde training waar individuele personen zich voor kunnen aanmelden.


Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging krijgt van Opdrachtgevers aanmelding via www.sluisnlpinstituut.nl of een opdrachtbevestiging van Sluis NLP instituut ondertekent.

 2. De opdrachtgever heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.

 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door Sluis NLP instituut.


Artikel 3: Opleidingen

Onze opleidingen zijn praktische trainingen die in verschillende formaten worden aangeboden op de website..

 1. Het inschrijfformulier staat op de website of word op papier persoonlijk of via post gegeven. Bij het invullen van het inschrijfformulier gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden, die reeds ook meegestuurd worden in de bevestiging email voor deelname en inschrijving aan de desbetreffende opleiding.

 2. Het tarief voor de opleiding staat vermeldt bij de opleiding. Tijdens het verkennend gesprek wordt een eventuele korting* afgesproken. Een factuur wordt voor aanvang van de opleiding verstuurd en dient voor aanvang van de opleiding te zijn betaald tenzij anders besproken in een betalingsregeling**.

 

Artikel 4: Betalen

 1. De betalingen geschieden door middel van de automatische incasso via PayPro. Deze betaling dient de opdrachtgever zelf te activeren middels een betalingslink die per mail verstuurd wordt.

 2. Bij twee storneringen behoudt Sluis NLP Instituut zich het recht de opdrachtgever door te schuiven naar een latere training nadat de volledige  koopsom voldaan is. Restitutie is niet mogelijk.

 3. Voor start van de training moet tenminste 50% van de koopsom voldaan zijn. Het restant wordt tijdens de training voldaan.


Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is verplicht om voorafgaande aan de training relevante informatie met betrekking tot fysieke en/of psychische gesteldheid van de Deelnemer aan Opdrachtnemer te verstrekken en gegevens over het gebruik van medicatie, therapieën en/of opnames als gevolg van psychische klachten bekend te maken.

 2. Sluis NLP Instituut spant zich in om de gegeven Training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

 3. Het Sluis NLP Instituut tegenover de opdrachtnemer en/of Deelnemer die een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de cursusgelden per schadeveroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

 4. Sluis NLP Instituut is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

 5. Sluis NLP instituut is niet aansprakelijk in het geval Opdrachtgever, Deelnemer en/of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

 6. Aan de inhoud van een informatieve brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.

 7. Op de Overeenkomsten en de relatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en de Deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden in hoogste instantie uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

 

Artikel 6: Intellectuele eigendom

 1. Het auteursrecht op de door Sluis NLP instituut uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, syllabus, sheets, flipcharts, audio bestanden en welke andere in de training gebruikte schriftelijke of audio materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij Sluis NLP instituut, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sluis NLP instituut zullen door de Opdrachtgever noch de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

 2. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Sluis NLP instituut berust uitsluitend bij Sluis NLP instituut.

 

Artikel 7: Ziekte

 1. Wanneer de Opdrachtgever tijdens de opleiding ziek wordt, heeft de opdrachtgever ten alle tijde de mogelijkheid om de opleiding (of opleidingsdag) in te halen in een vergelijkbare groep.

 2. Wanneer de trainer/docent van de opleiding ziek wordt zal er voor passende vervanging gezorgd worden of zullen de deelnemers een vervangende opleidingsdag aangeboden krijgen. Restitutie is hierbij niet mogelijk.
   

Artikel 8: Afwezigheid en Inhalen

 1. Wanneer de Opdrachtgever een dagdeel of weekend afwezig is kan een inhaalverzoek worden ingediend per mail via info@rutneysluis.nl.

 2. Een inhaalverzoek kan enkel op basis van legitieme reden en buiten controle van de Opdrachtgever worden ingediend via info@rutneysluis.nl.

 3. Sluis NLP Instituut beoordeeld elk verzoek individueel en informeert de Opdrachtgever over de uitkomst.

 4. Sluis NLP Instituut biedt geen garanties op het honoreren van inhaalverzoeken.

 5. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op restitutie door afwezigheid en of bij afwijzing inhaalverzoek van een of meerdere dagdelen / weekenden.
   

Artikel 9: Geheimhouding

 1. De opdrachtnemer en trainer/docent van de opleiding hebben een geheimhouding voor wat betreft de informatie van de opdrachtgever.
   

Artikel 10: Privacy, Foto’s en Filmopnamen

 1. Sluis NLP Instituut verwerkt de persoonsgegevens van de Participant overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Sluis NLP Instituut kan de persoonsgegevens ook gebruiken voor relatiebeheer om de Participant te informeren over aanbiedingen en andere diensten van Sluis Onderzoeksinstituut en Sluis NLP Instituut. Indien de Participant dit niet wenst, kan de Participant dit laten weten via info@rutneysluis.nl.

 2. Sluis NLP Instituut kan tijdens de bijeenkomsten, training/cursusdagen, het Programma voor trainings- of promotiedoeleinden foto’s en/of filmopnamen maken. Indien de Participant dit niet wenst, kan de Participant dit laten weten via info@rutneysluis.nl.
   

Artikel 11: Beëindiging

 1. Na het aanmelden online of het invullen en versturen van het inschrijfformulier heeft de opdrachtgever 14 dagen bedenktijd.

 2. Zonder bevestiging van de annulering is de deelnemer binnen 14 dagen na de aanmelding is de deelnemer verplicht tot volledige betaling van de training. Er vind geen restitutie plaats van het eventueel al betaalde bedrag.

 3. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden via mail of brief; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.

 4. Indien de Overeenkomst naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt en voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen en door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 

*    Kortingen zijn niet overdraagbaar en kunnen bij een wijziging van startdatum op eigen initiatief komen te vervallen.

** Bij aanvang van de training moet tenminste 50% zijn aanbetaald. Tijdens de weekend opleidingen moet de overige 50% voor het laatste weekend van de training betaald zijn.

Adres

Prins Frederikplein 645, 3071 KS Rotterdam

 

Telefoon

010 - 261 34 99

Volg ons:  

 • Facebook - White Circle
 • YouTube - White Circle
 • Instagram - White Circle
 • LinkedIn - White Circle

Openingstijden

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Klantenservice

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

Gesloten

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

Gesloten

Gesloten

Opleidingen

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

Gesloten

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

Gesloten

Gesloten

INFORMATIE

OPLEIDINGEN

© 2020 Rutney Sluis Holding B.V.    |    Privacy Statement   |    Algemene Voorwaarden