Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden opleidingen

Artikel 1: Definities

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Sluis NLP Instituut B.V./Sluis Onderzoeksinstituut B.V.. (hierna te noemen: ’Sluis NLP Instituut’) en Opdrachtgever (hierna te noemen: ‘Opdrachtgever’ of ‘Deelnemer’) van Opleidingen en andere vormen van opleiding en onderwijs (hierna te noemen: ’Opleiding’).
 2. Onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Sluis NLP Instituut een overeenkomst sluit tot het verzorgen van Opleidingen, ongeacht of Opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt aan de Opleiding.
 3. Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de Opleiding deelneemt. De Deelnemer kan ook Opdrachtgever zijn.
 4. Onder Open Opleiding wordt verstaan een door Sluis NLP instituut georganiseerde Opleiding waar individuele personen zich voor kunnen aanmelden.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever een offerte digitaal ondertekent of een getekend inschrijfformulier overhandigd aan Sluis NLP Instituut B.V.
 2. De opdrachtgever heeft kennisgenomen van de Algemene Voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door Sluis NLP instituut.

Artikel 3: Opleidingen

 1. De opleidingen bij Sluis NLP Instituut zijn praktische opleidingen.
 2. Het inschrijfformulier staat op de website of word op papier persoonlijk of via post gegeven. Bij het invullen van het inschrijfformulier gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden, die reeds ook meegestuurd worden in de bevestigingsemail voor deelname en inschrijving aan de desbetreffende opleiding. Tevens zijn deze te vinden op www.sluisnlpinstituut.nl/algemene-voorwaarden.
 3. Het tarief voor de opleiding staat vermeldt op het inschrijfformulier en op de website. Tijdens het verkennend gesprek wordt een eventuele korting* afgesproken.
 4. Het certificaat wordt pas uitgereikt wanneer 100% van het lesgeld is ontvangen.

Artikel 4: Bonussen

 1. Om aanspraak te maken op de eventueel gegeven bonussen dient ten minste één betalingstermijn binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur voldaan te worden.
 2. De gegeven bonussen zijn niet inwisselbaar tegen contanten.

Artikel 5: Annuleren

 1. Na het digitaal ondertekenen van de offerte, het invullen en versturen van het inschrijfformulier of digitaal aanmelden heb je 14 dagen bedenktijd.
 2. Zonder bevestiging van de annulering is de deelnemer na 14 dagen na de aanmelding verplicht tot volledige betaling van de Opleiding.
 3. Bij annulering buiten de 14 dagen bedenktijd vind er geen restitutie plaats van het eventueel reeds betaalde bedrag.

Artikel 6: Betalen

 1. De betalingen geschieden door middel een de automatische incasso of handmatige overboeking. De betaaltermijn is 14 dagen.
 2. Bij deelbetalingen meer dan 2 termijnen dient minimaal 50% van het lesgeld ontvangen te zijn voor de start van de opleiding. Bij 1 of 2 termijnen dient 100% van het lesgeld ontvangen te zijn voor start van de Opleiding.
 3. Indien niet aan de betaalverplichting voldaan kan worden, dient Deelnemer dit binnen 14 dagen kenbaar te maken via mail ([email protected]) of telefoon (010 261 34 99). Sluis NLP Instituut behoudt zich het recht Deelnemer door te schuiven naar een volgende Opleiding.
  4 Eventuele terugbetalingen geschieden binnen 8 weken.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is verplicht om voorafgaand aan de Opleiding relevante informatie met betrekking tot fysieke en/of psychische gesteldheid van de Deelnemer aan Sluis NLP Instituut te verstrekken en gegevens over het gebruik van medicatie, therapieën en/of opnames als gevolg van psychische klachten bekend te maken.
 2. Sluis NLP Instituut spant zich in om de gegeven Opleiding naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 3. Sluis NLP Instituut tegenover de opdrachtnemer en/of Deelnemer die een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de cursusgelden per schadeveroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.
 4. Sluis NLP Instituut is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Sluis NLP instituut is niet aansprakelijk in het geval Opdrachtgever, Deelnemer en/of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
 6. Aan de inhoud van een informatieve brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.
 7. Op de Overeenkomsten en de relatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en de Deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden in hoogste instantie uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

Artikel 8: Intellectuele eigendom

 1. Het auteursrecht op de door Sluis NLP instituut uitgegeven brochures, opleidingsmaterialen, syllabus, sheets, flipcharts, audio bestanden en welke andere in de Opleiding gebruikte schriftelijke of audio materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij Sluis NLP instituut, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sluis NLP instituut zullen door de Opdrachtgever noch de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Hierop geldt een boeten van € 5.000,- per vastgesteld feit.
 2. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Sluis NLP instituut berust uitsluitend bij Sluis NLP instituut.

Artikel 9: Wijziging bijeenkomst

 1. Wanneer door overmacht een bijeenkomst niet door kan gaan, zorgt Sluis NLP Instituut voor een passend alternatief voor de deelnemers. Indien de plaats of het tijdstip van een bijeenkomst wordt gewijzigd, zorgt Sluis NLP Instituut ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde bijeenkomsten geven geen recht op restitutie van het aankoopbedrag of een gedeelte ervan. Eventueel gemiste dagen kunnen bij een volgende opleiding worden ingehaald.

Artikel 10: Afwezigheid en Inhalen

 1. Wanneer de Opdrachtgever een dag(deel) afwezig is kan een inhaalverzoek worden ingediend per mail via [email protected].
 2. Een inhaalverzoek kan enkel op basis van legitieme reden en buiten controle van de Opdrachtgever worden ingediend via [email protected].
 3. Sluis NLP Instituut beoordeelt elk verzoek individueel en informeert de Opdrachtgever over de uitkomst.
 4. Sluis NLP Instituut biedt geen garanties op het honoreren van inhaalverzoeken.
 5. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op restitutie door afwezigheid en of bij afwijzing inhaalverzoek van een of meerdere dagdelen / weekenden.

Artikel 11: Geheimhouding

 1. Sluis NLP Instituut, trainers en coaches van de opleiding hebben een geheimhouding voor wat betreft de informatie van Opdrachtgever.

Artikel 12: Privacy, Foto- en Filmopnamen

 1. Sluis NLP Instituut verwerkt de persoonsgegevens van Opdrachtgever overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Sluis NLP Instituut kan de persoonsgegevens ook gebruiken voor relatiebeheer om Opdrachtgever te informeren over aanbiedingen en andere diensten van Sluis Onderzoeksinstituut en Sluis NLP Instituut. Indien Opdrachtgever dit niet wenst, kan Opdrachtgever dit laten weten via [email protected].
 2. Sluis NLP Instituut maakt tijdens de bijeenkomsten, Opleiding- en cursusdagen, het Programma, foto- en/of film- en/of geluidsopnamen voor Opleidings- en/of promotiedoeleinden. Op deze beelden kunnen Deelnemers herkenbaar in beeld zijn. Sluis NLP Instituut heeft het recht deze beelden te gebruiken voor bijvoorbeeld marketingdoeleinden.

Artikel 13: Beëindiging

 1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.
 2. Indien de Overeenkomst naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt en voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen en door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 14: Opleiding in combinatie met STAP-budget

 1. De aanvraag voor het STAP-budget verloopt via het UWV en staat los van het Sluis NLP Instituut. Sluis NLP Instituut is niet verantwoordelijk voor de aanvraag, toewijzing of het vervallen van het budget. Opdrachtgever is bij gebruik van het STAP-budget zelf gehouden de aanvraag in te dienen. Indien een opleiding is gevolgd onder de Súbsidie STAP-budget en binnen het kalenderjaar van de opleiding geen STAP-budget wordt toegekend, zal de Opdrachtgever de vergoeding van € 999,95 of € 1.000,- verschuldigd zijn aan Sluis NLP Instituut. Dit bedrag zal gefactureerd worden en dient verplicht te worden betaald door de Opdrachtgever binnen 14 dagen.
 2. Annulering direct na een goedgekeurd STAP budget is mogelijk, echter rekent Sluis NLP Instituut de onvermijdbare kosten van € 300 euro voor de rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten worden verhaald op de desbetreffende deelnemer die annuleert na goedgekeurd STAP budget. Wanneer de bevestigingsmail is verzonden naar de deelnemer is het STAP budget officieel goedgekeurd vanaf de kant van het Sluis NLP Instituut.
 3. Annulering 1 week voor startdatum is mogelijk echter rekent Sluis NLP Instituut dan annuleringskosten van € 775 euro. Deze kosten zijn significant hoger doordat meerdere online bonussen zijn vrijgegeven, meerdere werknemers van Sluis NLP Instituut de aanvraag hebben verwerkt en werkzaamheden hebben verricht. Tot slot omdat er al opleidingskosten zijn gemaakt.De officiële startdatum van de deelnemer staat gelijk aan de datum van de officiële online kick-off van de opleiding. Deze vindt altijd plaats in de maand na het aanvragen van het STAP budget. Voorbeeld: Aanvraag moment is 1 mei 2023, dan is de officiële kick-off ergens in de maand juni 2023. Sluis NLP Instituut is niet verantwoordelijk voor uw aanwezigheid. De uitnodiging ontvangt u per e-mail.
 4. Tussentijds opzeggen: Indien het lesgeld volledig subsidiabel is in het kader van het STAP-budget is tussentijdse opzegging niet mogelijk, aangezien dit niet verenigbaar zou zijn met de Subsidieregeling STAP-budget. Indien het lesgeld niet volledig subsidiabel is, gelden de reguliere voorwaarden van Sluis NLP Instituut met betrekking tot tussentijdse opzegging, zoals hieronder weergegeven. Een eventuele terugbetaling zal nooit meer bedragen dan het door Opdrachtgever zelf betaalde lesgeld.Na afloop van de wettelijke bedenktijd is opzegging mogelijk, doch blijft de Deelnemer/Opdrachtgever verplicht om de overeengekomen prijs volledig te voldoen. Opzegging dient per aangetekende brief te geschieden. Indien op een elektronische wijze is ingeschreven, is het ook toegestaan de overeenkomst per e-mail op te zeggen. Bij de vaststelling van de opzegdatum wordt de datum van het poststempel als verzenddatum aangehouden. In het geval van opzegging per e-mail geldt de datum van verzending van de e-mail. De tussentijdse opzegging is pas definitief als de Deelnemer van Sluis NLP Instituut een bevestiging heeft ontvangen.

*    Kortingen zijn persoonsgebonden en zijn daarmee niet overdraagbaar. De kortingen kunnen bij een wijziging van startdatum op eigen initiatief komen te vervallen.

Artikel 15. Communicatie en promoties

Door het accepteren van deze algemene voorwaarden, stemt u ermee in dat Sluis NLP Instituut u promoties en communicaties kan sturen via e-mail, WhatsApp, SMS en sociale media kanalen. Alle communicatie en promoties zijn gebaseerd op uw eerdere aanmelding bij Sluis NLP Instituut, waardoor impliciet wordt aangenomen dat u geïnteresseerd bent in de aangeboden informatie.

Communicatie kan verschillende vormen aannemen, zoals maar niet beperkt tot:

 1. Herinneringen van events: U kunt herinneringen ontvangen over onze geplande evenementen, workshops, seminars en andere bijeenkomsten.

 2. Webinars: We kunnen u uitnodigen voor webinars en online sessies waarin we waardevolle inzichten delen over NLP (Neurolinguïstisch programmeren) en gerelateerde onderwerpen.

 3. STAP aanmeldingsrondes: U wordt op de hoogte gebracht van de inschrijvingsmogelijkheden voor onze NLP-opleidingen en andere trainingssessies.

 4. Promoties voor nieuwe producten, opleidingen en services: We kunnen u op de hoogte brengen van nieuwe producten, opleidingen en diensten die relevant kunnen zijn voor uw interesses en professionele ontwikkeling.

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en zullen uw persoonlijke gegevens nooit verkopen, verhuren of delen met derden voor commerciële doeleinden. Uw gegevens worden zorgvuldig behandeld volgens ons privacybeleid, dat u te allen tijde kunt raadplegen op onze website.

Indien u niet langer onze promoties en communicaties wenst te ontvangen, kunt u op elk moment gebruikmaken van de afmeldoptie die in elke e-mail, WhatsApp-bericht, SMS of sociale media-bericht wordt verstrekt. Het kan enkele dagen duren voordat uw verzoek volledig is verwerkt. Let op dat u, als u zich afmeldt, wellicht belangrijke updates en informatie over evenementen of opleidingen misloopt.

Door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden erkent u dat u volledig op de hoogte bent van en akkoord gaat met ons communicatiebeleid. Sluis NLP Instituut behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen, waarbij u op de hoogte wordt gesteld van dergelijke wijzigingen. Het is uw verantwoordelijkheid om periodiek de laatste versie van onze algemene voorwaarden door te nemen.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over ons communicatiebeleid, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de contactgegevens die op onze website worden vermeld.

Hieronder publiceren wij de algemene voorwaarden voor de Online NLP Practitioner. Voor de live-opleidingen gelden bovenstaande voorwaarden. Deze tref je aan in de aanmeldbevestiging en op onze website. Je vindt daar ook altijd de meest actuele versie van de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden online NLP Practitioner

Artikel 1: Aanmelden en afspraken

 1. Je kunt je aanmelden voor de Online NLP Practitioner via de websitelink welke gedeeld wordt tijdens de webinars of campagnes en door de betaling af te ronden via onze betalingspartner PayPro. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit deze studieovereenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. De overeenkomst komt tot stand zodra de betaling is ontvangen en u de inloggegevens heeft ontvangen. Het lesgeld is inclusief het Online werkboek, twee coaching sessies en één Live bonusweekend.
 2. Bij Sluis NLP Instituut schrijf je in voor het complete programma van de Online NLP Practitioner. Het is niet mogelijk om slechts een gedeelte aan te schaffen.
 3. Er geldt een bedenktijd van 14 dagen vanaf het moment dat wij de betaling hebben ontvangen. Binnen die termijn kunt u de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden door een mail te sturen naar [email protected].

Artikel 2: 100% tevredenheidsgarantie

 1. Wij zijn er van overtuigd dat de Online NLP Practitioner jou een mooie basis kan geven in jouw persoonlijke ontwikkeling en daarom geven we jou de eerste twee maanden een 100% tevredenheidsgarantie op de Online NLP Practitioner.

Hoe maak je aanspraak op de 100% tevredenheidsgarantie

 1. Neem eerst contact op met een van onze coaches via mail of telefoon. Zij kunnen je tips geven bij het gebruik van de Online NLP Practitioner.
 2. Ben je toch alsnog niet tevreden, dan kan je opzeggen via [email protected]. Vermeld hierbij duidelijk dat je aanspraak wil maken op de 100% tevredenheidsgarantie.
 3. We storten de betaling binnen 14 dagen na de bevestiging terug. Je hebt direct na bevestiging geen toegang meer tot de Online NLP Practitioner.

LET OP! Om aanspraak te maken op de 100% tevredenheidsgarantie, dien je binnen twee maanden na aanschaf melding te maken bij Sluis NLP Instituut of bij je toegewezen opleidingscoach.

Artikel 3: Betalingen

 1. De betaling wordt gedaan via onze betalingspartner PayPro. De eerste betaling wordt voldaan via een iDeal-betaling. Je geeft hiermee een machtiging af om elk jaar het abonnementsgeld af te laten schrijven.
 2. Een maand voor verlenging ontvang je hierover een notificatie van Sluis NLP Instituut. Daarna zal PayPro een notificatie verzenden met daarin de datum wanneer de volgende termijn afgeschreven wordt.
 3. Het overeengekomen jaarbedrag mag niet eenzijdig aangepast worden. In dit wel gebeurd, wordt de automatische incasso automatisch stopgezet en ontvang je een nieuw aanbod.
 4. Indien je niet aan de met jou overeengekomen betalingsverplichting voldoet, kan Sluis NLP Instituut de toegang tot de online leeromgeving blokkeren totdat de achterstand in betaling is ingelopen. Indien Sluis NLP Instituut een incassoprocedure start, wordt de vordering uitgebreid tot het gehele bedrag aan nog te betalen contributie aangevuld met incasso- en bijkomende kosten, terwijl ook door Sluis NLP Instituut verleende kortingen komen te vervallen. Je blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van je betalingsverplichting inzake lesgeld en overige kosten, ook indien je bij inschrijving hebt aangegeven dat bijvoorbeeld je werkgever de betaling van de Online Practitioner op zich heeft genomen.

Artikel 4: Studie- en serviceduur

 1. De Online NLP Practitioner vindt online plaats wanneer het jou het beste uitkomt. Het Live Bonusweekend wordt 1x per jaar aangeboden. Zolang de contributie betaald word kan je deel blijven nemen aan dit bonusweekend.
 2. Wanneer door overmacht het Live Bonusweekend niet door kan gaan, zorgt Sluis NLP Instituut voor een passend alternatief voor de deelnemers. Indien de plaats of het tijdstip van een bijeenkomst wordt gewijzigd, zorgt Sluis NLP Instituut ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde bijeenkomsten geven geen recht op restitutie van het aankoopbedrag of een gedeelte ervan.

Artikel 5: Lesmateriaal

 1. Het lesmateriaal van de opleiding waarvoor het lesgeld is betaald, mag je behouden, doch niet anders gebruiken dan voor persoonlijke studie. Het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht van het studiemateriaal berusten bij Sluis NLP Instituut. Het verkopen of afstaan van het lesmateriaal aan derden is niet toegestaan. Hierop geldt een boete van € 5.000,- per vastgesteld feit.
 2. Het is mogelijk het werkboek als fysiek boek t.w.v. € 79,- met korting aan te schaffen voor € 45,- incl. 9% btw en excl. de dan geldende verzendkosten.

Artikel 6: Beëindiging

 1. Beëindiging van de Online NLP Practitioner kan door middel van een mail te sturen naar [email protected] met daarin jouw naam, de naam die je ingevuld hebt bij de betaling in PayPro en je mailadres wat aan je online leeromgeving gekoppeld is. De opzegging dient uiterlijk 1 kalendermaand voor het verlengen van je abonnement bij ons binnen te zijn. Je ontvangt een bevestiging van uitschrijven.
 2. De toegang tot je online leeromgeving wordt opgeheven wanneer het abonnement beëindigd wordt.
 3. Annuleringen kunnen niet geannuleerd worden. Wanneer je toch langer gebruik wil maken van de Online NLP Practitioner, dan kan je gebruik maken van ons dan geldende verlengingsaanbod.
 4. Bij overlijden van de deelnemer gaat de beëindiging van de overeenkomst onmiddellijk in en vervalt de eventueel resterende betalingsverplichting. Er vindt geen restitutie plaats voor de resterende maanden wanneer het abonnement nog niet verlopen is.

Artikel 7: Klantenservice en coachteam

 1. Sluis NLP Instituut doet er uiteraard alles aan om fouten in de Online NLP Practitioner te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn meldt u dat dan zo snel mogelijk. Sluis NLP Instituut zal alles in het werk stellen de klacht zo spoedig mogelijk en natuurlijk naar volle tevredenheid te verhelpen.
 2. Mocht je een opmerking hebben over de geboden service, dan kan je een mail sturen naar [email protected]. Klantenservice en het coachteam zijn telefonisch (010 261 34 99) en per e-mail bereikbaar. Een eventuele aanspraak op schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan het door jou betaalde jaarcontributie.

Artikel 8: Wet bescherming persoonsgegevens

 1. Wij maken je in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens erop attent dat de door jouw verstrekte gegevens zoals naam, adres en woonplaats worden opgenomen in onze (klanten) administratie. Wij zullen je gegevens alleen gebruiken om je te blijven informeren over onze opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. Het Sluis NLP Instituut verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. Indien je bezwaar hebt tegen dit gebruik van je gegevens, dan kun je dit schriftelijk aan ons laten weten.

Artikel 9: Wijziging voorwaarden

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de algemene voorwaarden door Sluis NLP Instituut worden gewijzigd. Sluis NLP Instituut zal wijzigingen minimaal twee weken voor ingangsdatum publiceren op onze website.

Plan vrijblijvend een adviesgesprek in om te kijken wat het beste bij jou past.